اساس نامه کتابخانه بنیاد مطهر

اساسنامه بنیاد کتاب مطهر

مقدمه:

در اجرای مفاد ماده 2 و بند 6 ماده 5 اساسنامه ستاد توسعه دانشگاه کاشان و به منظور رشد و ترویج فرهنگ نیکوکاری و به منظور استفاده از مشارکت های مردمی در ارتقای علمی و فرهنگی دانشگاهیان، بنیاد کتاب مطهر تشکیل می گردد.

 

فصل اول: کلیات

ماده1 )نام

این مؤسسه با عنوان "بنیاد کتاب مطهر" نامگذاری می‌شود که در این اساسنامه با نام اختصاری "بنیاد" نامیده می‌شود.

 

ماده2 )موضوع فعالیت

موضوع فعالیت بنیاد در حوزه فعالیت های کتابخانه ای و پژوهشی شامل تهیه منابع علمی، ساخت و تجهیز کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی در دانشگاه است.

 

ماده3 )هدف

هدف از تأسیس " بنیاد " عبارت است از:

1.      کمک به ارتقای علمی دانشگاهها

2.   ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت خیّرین در نهضت نرم افزاری و جهاد علمی از طریق توسعه فضاهای پژوهشی، تحقیقاتی و کتابخانه

3.      ترویج و توسعه فرهنگ کتابخوانی

4.      تقویت روحیه اعتماد به نفس و امید به آینده در پژوهشگران و دانشگاهیان

5.      کمک به دانشجویان جهت تامین منابع علمی مورد نیاز


ماده4 ) وظایف

1.      ارائه مشاوره و راهنمایی در زمینه تامین منابع و مدارک علمی، تحقیقاتی در زمینه کارآفرینی و تحصیلات دانشگاهی

2.      استفاده از ظرفیت های داخل و خارج از کشور جهت تامین منابع کتابخانه ای مورد نیاز دانشگاهیان بویژه دانشجویان

3.      قبول هدایا و موقوفات و کمک های معوض و بلاعوض برای تامین اهداف

4.   برقراری ارتباط با سازمان ها و نهادهای مرتبط به منظور ایجاد هماهنگی و نیز فراهم نمودن زمینه بهره برداری محققان و نخبگان و دانشگاهیان از تسهیلات و امکانات در اختیار

5.      شناسایی و تامین کتب درسی دانشجویان و امکان امانت بصورت ترمی

 

ماده5 )وضعیت حقوقی

بنیاد دارای شخصیت حقوقی مستقل است که تحت نظارت عالیه ستاد توسعه دانشگاه کاشان فعالیت
می نماید.

تصویب اساسنامه بنیاد و هرگونه تغییر و اصلاح به عهده ستاد توسعه دانشگاه کاشان است.

 

ماده6 )حوزه فعالیت بنیاد

حوزه فعالیت بنیاد در شهرستان کاشان و دفتر مرکزی آن در دانشگاه کاشان است و با تصویب هیات امنا و با توجه به سایر شرایط حیطه فعالیت بنیاد می تواند در سطح کشور گسترش یابد.

فصل دوم: ارکان

ماده7 )بنیاد دارای ارکان زیر است:

1. هیأت امناء

2. هیأت مدیره

3. بازرس

 

ماده8 )ترکیب هیأت امنا

الف) آقای سید مرتضی هاشمیان به عنوان مؤسس بنیاد یا نماینده تام الاختیار از طرف ایشان

ب) اعضای حقوقی:

 رئیس ستاد توسعه، رئیس هیأت مدیره ستاد توسعه، مدیرعامل ستاد توسعه، معاون پژوهشی

ج) اعضای حقیقی

6 نفر از خیّرین یا شخصیت های علمی دانشگاهی با انتخاب هیأت مدیره ستاد توسعه.

تبصره1 : رئیس ستاد توسعه دانشگاه،احکام کلیه اعضا را صادر خواهد کرد.

تبصره2 : پذیرش اعضای جدید منوط به تصویب ستاد توسعه دانشگاه کاشان است.

تبصره3 : رئیس هیات امنا از میان اعضا ، در اولین جلسه بر اساس رای اکثریت تعیین می گردد.

تبصره4 : مدیر عامل بنیاد به عنوان دبیر هیئت امنا بدون حق رای در جلسات حضور خواهد داشت.

 

ماده9 )وظایف هیأت امنا

·        تعیین سیاست‌ها و برنامه‌‌ها و خط مشی بنیاد

·        تصویب آیین‌نامه‌های داخلی و اجرایی بنیاد

·        انتخاب، عزل و تجدید انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان

·        بررسی در مورد پیشنهادهای هیئت مدیره بنیاد و یا پیشنهاداتی که از جانب یک سوم اعضا هیئت امنا ارائه می‌شود.

·        پیشنهاد اصلاح اساسنامه

·        برنامه ریزی برای تامین منابع مالی بنیاد

·        تصویب بودجه و ترازنامه سالیانه بنیاد و رسیدگی به امور مالی

تبصره1 : جلسات عادی هیأت امنا سالیانه دوبار با دعوت دبیر هیئت امنا تشکیل می‌شود. هر جلسه با حضور حداقل دو سوم از اعضا هیأت امنا رسمیت می‌یابد، تصمیمات هیأت امنا با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

تبصره2 : جلسات فوق‌العاده هیأت امنا بر حسب ضرورت با پیشنهاد دبیر و یا رئیس هیأت امنا تشکیل خواهد شد.

تبصره3 : فعالیّت اعضای هیات امنا به صورت افتخاری خواهد بود.

 

ماده10 )ترکیب هیات مدیره

هیأت مدیره بنیاد دارای حداقل7 نفر عضو اصلی و 2 نفرعضو علی‌البدل خواهد بود که  هیأت امنا ایشان را  از بین خود  اعضا یا خارج از آنها به مدت 2 سال تعیین خواهند کرد، هیأت مدیره در اولین جلسه از بین اعضا یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس تعیین خواهد کرد.

در صورت استعفا، فوت، ممنوعیت قانونی یا غیبت غیر موجه هر یک از اعضای اصلی هیأت مدیره، یکی از اعضای علی‌البدل به ترتیب آراء بیشتر جانشین عضواصلی خواهد شد. غیبت غیرموجه به معنای عدم حضور در چهار جلسه متوالی یا هشت جلسه غیر متوالی در یک سال است که علی رغم دعوت قبلی و بدون عذر موجه صورت می‌گیرد.

 

ماده11 )جلسات هیأت مدیره حداقل هر ماه یک بار با دعوت رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره تشکیل خواهد شد. نصاب لازم برای تشکیل جلسات حضور بیش از نصف اعضای اصلی هیأت مدیره است و رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسات برای اتخاذ تصمیم ضروری است.

 امور زیر  ازجمله وظایف محول به  هیأت مدیره است:

1. تصمیم گیری درباره افراد و طرح های مشمول حمایت بنیاد پس از اعلام نظر کمیته علمی

2. نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود وظایف و اختیارات و پیشنهاد حقوق و مزایای مدیرعامل به هیئت امنا

3. تهیه و تنظیم طرح‌ها، برنامه‌ها، بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه به هیأت امنا

4. تعیین نماینده یا وکیل در مراجع قضائی و اداری با حق توکیل به غیر

5. تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز برای قراردادها و اسناد تعهد آور

6. تصمیم گیری در خصوص به کارگیری نیروی انسانی

7. اداره اموال منقول و غیر منقول و انجام اعمال حقوقی و انعقاد قراردادها در چهارچوب اهداف بنیاد

8. اقامه دعوی و دفاع از آن در مراجع قضایی و غیر قضایی با اختیار سازش و تعیین کارشناس و داور

9. نمایندگی در برابر اشخاص ثالث و ادارات عمومی و دوائر خصوصی

10. افتتاح حساب نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی

تبصره : هیئت مدیره می تواند بخشی از اختیارات فوق  را به مدیرعامل تفویض نماید.

 

 

 

ماده12 )مدیرعامل

هیأت مدیره از بین اعضای خود یا از خارج، یک نفر شخص حقیقی واجد شرایط را به عنوان مدیرعامل تعیین و حدود اختیارت وی را مشخص می‌کند.

مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی است که در حدود اختیارات تفویضی از سوی هیأت مدیره، نماینده بنیاد خواهد بود.

اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره اعتبار دارد.

مدت مدیریت مدیرعامل دو سال است و مدیر عامل می‌تواند با مسئولیت خود و با تأیید هیأت مدیره ،قائم مقام انتخاب کند و بخشی از اختیارات خویش را به وی تفویض نماید.

 

ماده13 )استعفای هر یک از اعضای هیأت مدیره تا تعیین عضو جدید و پذیرش سمت آن، رافع مسئولیت وظایف محوله به وی نخواهد بود.

 

ماده14 )هیأت امناء یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال از بین خود یا خارج انتخاب می‌کند.در صورت فوت، استعفا یا ممنوعیت قانونی فعالیت بازرس اصلی، هیأت مدیره باید ظرف مدت ده روز بازرس علی‌البدل را دعوت نماید.

 

ماده15 )وظایف بازرس عبارت است از

نظارت بر مطابقت اداره امور بنیاد و فعالیت‌های آن با اساسنامه و قوانین مربوطه، رسیدگی به حساب‌ها و دفاتر و اسناد مالی و در صورت لزوم استفاده از کارشناس مربوطه، رسیدگی به شکایات و ارائه گزارش به هیأت امنا و مراجع قانونی، تذکر کتبی تخلفات احتمالی به هیأت امنا و مراجع قانونی، نظارت بر امور مالی و ارائه گزارش حسابرسی به هیأت امنا.

 بازرس می‌تواند در هر زمان، بازرسی خود را انجام دهد و در صورت لزوم درخواست تشکیل جلسه فوق‌العاده هیأت امنا را مطرح نماید.

تبصره : حق الزحمه بازرس توسط هیئت امنا تعیین خواهد شد.

 

فصل سوم: شرایط مالی

ماده16 )